Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
a
Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na kurzu nebo workshopu pořádaném panem Kamilem Rodingerem, sídlo Praha - Kamýk, Otradovická 731/11, PSČ 142 00, IČO 15299261 
(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů, zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 5. telefonní číslo
 6. emailovou adresu

Jsem informován/a, že pokud na základě oprávněného zájmu Správce fyzická osoba poskytne Správci dobrovolně své Osobní údaje pro účel vedení evidence účastníků kurzů a workshopů a s tím souvisejícími činnostmi, zejména při objednávce, při přihlášce na akci, kterou Správce pořádá, nebo které je partnerem, nebo jiným způsobem obhospodařuje, pak tyto osobní údaje zpracovává Správce jen pro legitimní účely, a to po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován/a.

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely plnění právních povinností, pro účely obchodní činnosti (zejména vyřizování objednávek a plnění smluvních závazků) a pro účely marketingové. Marketingové účely zahrnují:

 • využívání souborů cookies a s nimi pojenou cílenou reklamu a marketingové průzkumy – při první návštěvě našich stránek upozorňujeme na používání souborů cookies a na skutečnost, že využíváním našich webových stránek dává osoba s užíváním cookies souhlas, využívání souborů cookies přitom může každá osoba odmítnout, blokovat nebo vymazat, a to ve svém prohlížeči;
 • zasílání obchodních sdělení (zejména zasílání newsletterů, zpráv o novinkách, recenzích, akcích apod.) – na základě souhlasu osoby.
 • vedení evidence účastníků akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádostí o ubytování, platby pobytové taxy apod.).

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Osobní údaje tak poskytujeme správcům našich informačních systémů vč. webových stránek, správci služby MailChimp, smluvním přepravcům (pro účely doručení dárkových certifikátů apd.), našim partnerům na společných akcích, smluvním dodavatelům služeb (poskytovateli ubytování v místě konání akce zpracování účetnictví apod.).

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát účastníkem akcí pořádaných Správcem ani akcí, jejíž je partnerem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby na základě Nařízení zpracoval Správce moje

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,

za účelem

 • marketingu akce (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,
 3. rodné číslo

za účelem vedení evidence účastníků akce a s tím souvisejícími činnostmi.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Osobní údaje tak poskytujeme správcům našich informačních systémů vč. webových stránek, správci služby MailChimp, smluvním přepravcům (pro účely doručení dárkových certifikátů apd.), našim partnerům na společných akcích, smluvním dodavatelům služeb (poskytovateli ubytování v místě konání akce zpracování účetnictví apod.).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Svá práva můžete vůči nám uplatnit listovním psaním na adrese sídla Správce, nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Aktuální fotokurzy

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz na fotografické kurzy

Na fotografické kurzy nebo workshopy z mé nabídky můžete koupit poukaz s celoroční platností jako dárek.

Kontaktujte mne